Publikacje

Polecamy Państwa uwadze publikacje, poświęcone tematowi różnorodności w miejscu pracy jak i na rynku konsumenckim. Książki przygotowane zostały przez różne instytucje i organizacje.

Otwierając się na różnorodność. Dobre praktyki  zatrudnianiu osób LGBT w Polsce

otwierajacMające swoje siedziby w Polsce firmy już zauważają, że otwartość po prostu się opłaca. Pieniądze, zainwestowane w tworzenie sprawiedliwego, traktującego wszystkich równo miejsca pracy, zwracają się bardzo szybko i pozwalają firmom osiągać dodatkowe zyski.

Książka, mająca formę drukowanego podręcznika oraz pliku PDF do ściągnięcia ze strony Fundacji LGBT Business Forum, składa się z kilku części, przygotowanych przez ekspertki i ekspertów Fundacji. Poza zbiorem i dokładnym opisem dobrych praktyk – czyli działań, jakie podejmują polskie firmy, udało się przeanalizować także zagraniczne przykłady. Na tej podstawie przygotowano rekomendacje, dotyczącą tego, które z nich nadawałyby się do wprowadzenia także w naszym kraju.

„Otwierając się na różnorodność. Dobre praktyki w zatrudniuniu osób LGBT w Polsce”, red. Jej Perfekcyjność, Warszawa 2015, ISBN 978-83-65392-00-8

Wydanie podręcznika odbyło się w związku z projektem „Miejsce pracy przyjazne osobom LGBT”, realizowanym w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanym z Funduszy EOG.

Podręcznik ściągnąć można TUTAJ.


 

LGBT Business Forum 2015. Raport badania rynku i środowiska pracy osób LGBT

folder_Badanie201501Badanie składa się z trzech części. Pierwsza z nich skupia się na sytuacji osob LGBTQ w pracy, druga na stylu życia i wyborach konsumenckich osób badanych, trzecia zaś – na korzystaniu z usług bankowych i ubezpieczeniowych.

 • 42,9% badanych osób transpłciowych nie chce, aby ktoś wiedział o ich tożsamości płciowej w miejscu pracy. Dodatkowo: aż 14,3% badanych osób trans po korekcie płci zostało wbrew swojej woli wyoutowanych przez kogoś innego.
 • Jeśli porównać zadowolenie z pracy oceniane na skali od 1 do 10, to średnia ocen najniższa jest w miejscach, gdzie nie wprowadzono polityki niedyskryminacji w miejscu pracy. Jest ona znacząco wyższa wśród badanych, którzy wiedzą o polityce niedyskryminacji w swojej pracy. W środku plasują się te osoby, które na pytanie o politykę odpowiedziały „nie wiem”.
 • Dla osób LGBTQ jako konsumentek i konsumentów nie bez znaczenia jest fakt, jaką politykę względem mniejszości prowadzą firmy, z usług których korzystają. Aż 68% respondentek i respondentów przyznało, że to czy dana firma ma opinię przyjaznej osobom LGBTQ jest ważnym czynnikiem korzystania z jej usług. Co ciekawe, istotność tego czynnika rośnie wraz ze wzrostem dochodów badanych osób.
 • Ponad 15% respondentek i respondentów spotkało się w instytucji finansowej z dyskryminacją – w tym aż 4,5% badanych często.
 • Zdecydowana większość osób badanych uważa, że żaden bank w Polsce nie jest przyjazny osobom niejheteronormatywnym. Tylko 7% wskazało, że opinię taką ma mBank, zaś 6,6% – że ING Bank Śląski.

Raport ściągnąć można TUTAJ.


LGBT Business Forum 2014. Raport badania rynku i środowiska pracy osób LGBT

Raport jest wynikiem pierwszego w Polsce badania sytuacji i potrzeb osób LGBT w kontekście biznesu i zatrudnienia. Badanie, przeprowadzone w pierwszej połowie roku 2014, było oparte o internetowe ankiety 1362 respondentów/ek deklarujących się jako osoby nieheteroseksualne.

Raport zawiera wiele interesujących spostrzeżeń – od tych dotyczących form spędzania wolnego czasu i ulubionego sportu (króluje jazda na rowerze!) po najpopularniejszą instytucję finansową (bezkonkurencyjny mBank). Okazuje się również, że niemal 40% respondentów/ek nie jest skłonna preferować firm przyjaznych osobom LGBT nawet, gdy cena i jakość produktu/usługi danych dwóch firm są podobne. Reagują silniej dopiero wtedy, gdy dana firma jawnie dyskryminuje osoby LGBT – w takiej sytuacji ponad trzy czwarte respondentów/ek zrezygnowałoby z zakupów/usług danej firmy.

Raport ściągnąć można TUTAJ.


Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu

kphPublikacja Kampanii Przeciw Homofobii (KPH) z 2011 r., opracowana w ramach projektu „Monitoring Dyskryminacji Osób LGBT w Polsce”. Porusza takie tematy jak: prawne aspekty ochrony osób transpłciowych w zatrudnieniu; postępowania sądowe o dyskryminację osób LGBT w zatrudnieniu – wybrane problemy; LGBT w miejscu pracy; sytuacja prawna osób LGBT na rynku pracy.

Publikację pobrać można TUTAJ.


Różnorodność w pracy. Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw

roznoPublikacja Komisji Europejskiej zawierającą praktyczne wskazówki w jaki sposób przedsiębiorcy z sektora MSP mogą zarządzać kadrami zgodnie z zasadą różnorodności i jakie mogą osiągnąć z tego korzyści. Autorzy opisują 8 najważniejszych porad. Są to:

 • Przyjrzyj się krytycznie swojej firmie
 • Rekrutuj pracowników z bardziej różnorodnej grupy kandydatów
 • Pozyskuj nowych klientów i wchodź na nowe rynki
 • Planuj skalę działalności w oparciu o popyt na rynku
 • Poprawiaj komunikację z pracownikami
 • Dbaj o wizerunek i reputację
 • Oceniaj podejmowane działania
 • W razie potrzeby pozyskuj pomoc i wsparcie

Publikację pobrać można TUTAJ.


Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy

magaingdivNiniejsza broszura zawiera ogólne dane dotyczące inspirującej równości i strategii dotyczących różnorodności, jakie realizują fi rmy przy wsparciu europejskich Kart Różnorodności. Można w niej znaleźć informacje dotyczące korzyści biznesowych wynikających z różnorodności oraz wiadomości o innowacyjnych inicjatywach i usługach oferowanych przez Karty Różnorodności.

 

Publikację pobrać można TUTAJ.


Firma = różnorodność

firmaroznorodnoscPublikacja informuje o tym, czym jest różnorodność w miejscu pracy i jak kreować kulturę organizacyjną wspierającą diversity. Broszura zawiera również opis modelu wdrażania zarządzania różnorodnością w firmie.

Publikację pobrać można TUTAJ.

 


Narzędziownik różnorodności – zbiór dobrych praktyk organizacji pozarządowych

narzedziownik„Narzędziownik różnorodności. Dobre praktyki w projektach i organizacjach” to publikacja będąca podsumowaniem Sympozjum „Różnorodność-Sprawdzam!”, które odbyło się 27 września 2013 roku w Białymstoku

Publikacja składa się z dwóch części: Część I – Dobre praktyki organizacji (m.in. opis projektu Karta Różnorodności) oraz Część II – Dobre praktyki w działaniu.
Publikacja została wydana w ramach Antydyskryminacyjnego Programu Edukacji Obywatelskiej „Różnorodność – podaj dalej! 2013”.

Publikację pobrać można TUTAJ.


Inspirator równościowy

inspirator-rownosciowy„Inspirator Równościowy” jest poradnikiem adresowanym w szczególności do osób prowadzących firmy i działalność usługową. W ciekawy i przystępny sposób przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa antydyskryminacyjnego oraz zasad równego traktowania. Zawiera także opisy dobrych praktyk – praktycznych rozwiązań i wewnętrznych standardów wdrażanych przez firmy, zapewniających przestrzeganie zasad związanych z równym traktowaniem i przeciwdziałaniem dyskryminacji. Przykłady te mogą stanowić inspirację do wprowadzania podobnych rozwiązań w innych firmach.

Ważną częścią Inspiratora jest opis metod i narzędzi do monitorowania przejawów dyskryminacji i nierównego traktowania, m.in. testów dyskryminacji. Testy takie, dotyczące dyskryminacji ze względu na kolor skóry, zostały przeprowadzone w marcu 2011 w warszawskich klubach przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej, Instytut Spraw Publicznych i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w ramach inicjatywy EGAM – Europejskiej Sieci Organizacji przeciw Rasizmowi. Wyniki testów wskazały na potrzebę podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na kolor skóry w dostępie do dóbr i usług w stolicy. Inspirator powstał w ramach projektu sfinansowanego przez m.st. Warszawa w odpowiedzi na tę potrzebę. Autorkami „Inspiratora” są ekspertki: Katarzyna Kubin (FRS), Katarzyna Wencel (SIP), dr Kinga Wysieńska (ISP) oraz radc. pr. Karolina Kędziory (PTPA).

Publikację pobrać można TUTAJ.


Mowa nienawiści – raport z badań sondażowych

mowa nienawiści_badanieBadanie przeprowadziło Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW i Fundacja Batorego.

Składało się ono z 3 części. W początkowym etapie na podstawie istniejącej bazy internetowej mowy nienawiści, wybrano listę 30 stwierdzeń o zróżnicowanym poziomie wrogości wobec sześciu mniejszości (żydowskiej, ukraińskiej, romskiej, afrykańskiej, muzułmańskiej oraz osób LGBT). Pierwsza faza badania obejmowała sondaż techniką CAWI na próbie 270 przedstawicieli mniejszości. Celem badania było sprawdzenie, jak mniejszości narodowe odbierają mowę nienawiści wymierzoną przeciw nim, oraz wybranie wypowiedzi stanowiących  – zdaniem mniejszości – przykłady mowy nienawiści. Badanie reakcji przedstawicieli mniejszości pozwoliło wybrać konkretne wypowiedzi wykorzystane później w badaniu właściwym  przeprowadzonym na reprezentatywnych próbach losowych: na 653 osobowej próbie polskiej młodzieży w wieku 16 – 18 lat i na 1007 osobowej reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków.

Do pobrania TUTAJ.


Overview of Diversity Management implementation and impact amongst Diversity Charter signatories in the European Union (2014)

overview of diversity managmentBadanie  przeprowadzono między majem a wrześniem 2014 r. w 11 krajach Unii Europejskiej, w których działają Karty Różnorodności. W sumie objęło ono 1826 firm, organizacji i instytucji. W Polsce na pytania odpowiedziało 84% spośród 99 pracodawców. Badanie pokazało, jakie obszary zarządzania różnorodnością są priorytetowe dla pracodawców, jakie działania podejmują w tym zakresie, jakie korzyści z tego czerpią oraz w jakim stopniu Karta Różnorodności wspiera ich na tym polu.

Raport pobrać można TUTAJ.


Assessing Diversity Impact in Business

AC - na stronęZapraszamy do zapoznania się z publikacją „Assessing Diversity Impact in Business” („Ocena wpływu różnorodności w biznesie”), przygotowaną przez Europejską Platformę Kart Różnorodności działającą przy Komisji Europejskiej. Publikacja zawiera informacje na temat pomiaru wpływu różnorodności w przedsiębiorstwach, wskazuje na biznesowe uzasadnienie dla zarządzania różnorodnością, wymienia szereg korzyści z tym związanych, pokazuje wyzwania. W publikacji można znaleźć również dziewięć dobrych praktyk zarządzania różnorodnością, wdrożonych przez firmy z różnych krajów europejskich. Wśród nich znalazły się przykłady Orange Polska, Hewlett-Packard Austria czy BNP Paribas Group Luxembourg.

Publikację pobrać można TUTAJ.


Gender Global Gap Report 2013

Gender global gap report 2013W październiku 2013 r. ukazał się kolejny Gender Global Gap Report, przygotowywany przez Światowe Forum Ekonomiczne. Raport, opracowny na podstawie Gender Global Gap Index, porządkuje państwa na podstawie wskaźników pogrupowanych w czterech obszarach: możliwości ekonomicznych (w tym szans na rynku pracy), dostępu do edukacji, możliwości w polityce oraz zdrowia.
Polska, na 136 badanych państw, zajmuje 54 miejsce, zaś różnice między kobietami i mężczyznami zmniejszają się bardzo powoli. Kobiety najwięcej problemów spotykają na rynku pracy. W dziedzinie zdrowia nie zanotowano żadnej zmiany od 2006 roku, Polska jest na 34 miejscu. Możliwości kobiet w sferze polityki uległy nieznacznemu polepszeniu w porównaniu z pierwszą edycją raportu, jednak w latach 2010 i 2011 ów odsetek był wyższy niż w tegorocznym raporcie.

Do pobrania TUTAJ.