Statut

Statut Fundacji LGBT Business Forum

STATUT

„FUNDACJI LGBT BUSINESS FORUM”

Postanowienia ogólne

 • 1

„Fundacja LGBT Business Forum”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez: Andrzeja Citaka, Stanisławę Fedorowicz-Podobińską i Annę Grodzką, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przed asesorem notarialnym Mariuszem Lisem, zastępcą notariusza Pawła Orłowskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Chłodnej 15 w dniu 11 lipca 2012 roku, za repertorium A nr 9340/2012, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

Fundacja jest apartyjna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

 

 • 2

Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

 

 • 3

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

 • 4

Fundacja w celu realizacji swych celów będzie prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w Statucie i odrębnych przepisach.

Cele Fundacji i sposoby realizacji celów Fundacji

 

 • 5

Celami Fundacji są:

 • upublicznienie dyskusji na temat problematyki osób nieheteroseksualnych i zwiększenie widoczności i reprezentacji społecznej osób LGBT (lesbijki, geje, osoby biseksualne, osoby transpłciowe),
 • kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób homo-, biseksualnych oraz transpłciowych,
 • kształtowanie pozytywnej tożsamości osób LGBT,
 • propagowanie wiedzy na temat orientacji psychoseksualnych i tożsamości płciowych, w tym działalność wydawnicza, publikowanie witryn internetowych, działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i medycznych,
 • popularyzacja wiedzy na temat osób LGBT,
 • wprowadzenie praw sprzyjających niedyskryminacji w polskim systemie prawnym ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, zgodnie z wymogami dostosowawczymi Unii Europejskiej oraz innych instytucji międzynarodowych,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji osób homo-, biseksualnych i transpłciowych oraz przeciwdziałanie przejawom homofobii i transfobii w społeczeństwie, w tym w szczególności w zatrudnieniu, w dostępie do dóbr i usług oraz życiu gospodarczym,
 • wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antyhomofobicznego i antytransfobicznego, wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji,
 • działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat,
 • promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, integracja społeczna, działania na rzecz kobiet i seniorów, rozwój kształcenia zawodowego,
 • propagowanie dobrych praktyk w zakresie promowania równouprawnienia w zatrudnieniu.

Powyższe cele Fundacja może realizować w ramach odpłatnej lub nieodpłatnej działalności statutowej.

 

 • 6

Fundacja będzie realizowała swoje cele poprzez:

 • przyznawanie nagrody LGBT Diversity Index dla organizacji społecznych i biznesowych działających w Polsce lub innych nagród związanych z promowaniem postaw dotyczących równouprawnienia,
 • animacja i inicjowanie wymiany doświadczeń pracowników i menedżerów LGBT poprzez organizowanie spotkań, debat i szkoleń,
 • organizowanie szkoleń dotyczących prawa pracy oraz zarządzania talentami pracowników,
 • organizowanie polskich edycji konferencji LGBT Business Forum, poświęconych zagadnieniom LGBT w miejscu pracy,
 • dostarczanie rzetelnej wiedzy poprzez działalność badawczą oraz współpracę z innymi podmiotami zajmującymi się badaniami marketingowymi i badaniami opinii społecznej.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

 • 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może zostać członkiem federacji, stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe oraz klubów. Fundacja może tworzyć jednostki organizacyjne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 

 • 8
 1. Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
 • pozaszkolnych form edukacji (PKD 85.5),
 • działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z),
 • pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 • stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji (PKD 70.21.Z),
 • działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 • badań rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 • badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z).
 1. Fundatorzy przeznaczają 1.000 złotych na działalność gospodarczą Fundacji.

 

Majątek i dochody Fundacji

 • 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

 • 10

Dochody Fundacji pochodzić będą z tytułu:

 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i subwencji oraz grantów,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku Fundacji,
 • działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 • innych źródeł dozwolonych prawem.

 

 • 11

Rok obrotowy, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.) trwa od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Zasady gospodarki finansowej ustala Zarząd.

 

Władze Fundacji

 • 12
 1. Władzami fundacji są:
  • Rada Fundacji,
  • Zarząd Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży. Członkowie Rady Fundacji mogą być wynagradzani za pracę na rzecz Fundacji w przypadku koordynowania projektów.

 

Rada Fundacji

 • 13
 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji może liczyć od trzech do pięciu członków.
 3. Członkami pierwszej Rady Fundacji są Fundatorzy oraz osoby przyjęte w skład Rady Fundacji odpowiednią uchwałą większości członków Rady Fundacji.
 4. Następnych Członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje uchwałą Rada Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie Fundacji lub śmierci członka Rady Fundacji, a także w uzasadnionych przypadkach, odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
 7. Rada większością głosów wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 8. Członek Rady nie może pozostawać w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa wobec członka Zarządu Fundacji oraz nie może być karany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

 

 • 14
 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub co najmniej jednego z Fundatorów. O posiedzeniu Rady Fundacji muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady Fundacji.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

 • 15

Do zadań Rady Fundacji należy:

 • powoływanie i odwoływanie Prezesa Fundacji i członków Zarządu Fundacji, a także powierzanie im funkcji Wiceprezesów Fundacji, z tym że pierwszy Zarząd Fundacji został powołany przez Fundatorów,
 • ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań Zarządu Fundacji, a także sprawozdań finansowych Fundacji i udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
 • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 • nadzór nad działalnością Fundacji,
 • uchwalanie regulaminów działania Rady Fundacji,
 • uchwalenie i zmiana Statutu Fundacji,
 • podjęcie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji, na jednomyślny wniosek Zarządu Fundacji.

 

 • 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 • żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 • dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji,
 • żądania od Zarządu wyjaśnień na piśmie.

 

Zarząd Fundacji

 • 17
 1. Zarząd fundacji liczy od dwóch do trzech osób.
 2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Fundacji.

 

 • 18
 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy realizacja celów statutowych Fundacji oraz realizowanie kierunków działalności Fundacji wytyczonych przez Radę Fundacji.
 3. Do zadań Zarządu Fundacji należy:
  • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  • uchwalanie regulaminów działania Zarządu Fundacji,
  • gospodarowanie majątkiem Fundacji,
  • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  • zawieranie w imieniu Fundacji umów i składanie w jej imieniu oświadczeń woli,
  • podejmowanie działań we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów Fundacji,
  • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  • występowanie z wnioskami do Rady Fundacji w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów członków Zarządu Fundacji obecnych na posiedzeniu Zarządu, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Wnioski do Rady Fundacji o połączenie Fundacji z inną Fundacją lub o likwidację Fundacji wymagają jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji.
 6. O posiedzeniu Zarządu Fundacji muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.
 7. Zarząd Fundacji może powoływać koordynatorów do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 8. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za poprzedni rok. Na wniosek Rady Fundacji, Zarząd jest zobowiązany przedkładać sprawozdanie na temat szczególnych projektów lub działalności gospodarczej za wymagany przez Radę Fundacji okres działalności.

 

 

 

 

Sposób Reprezentacji Fundacji

 • 19

Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji o wartości do 1.500 upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu Fundacji. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji o wartości powyżej 1.500 upoważnieni są współdziałający dwoje członkowie Zarządu Fundacji. Do składania oświadczeń niemajątkowych w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

 

Zmiana Statutu

 • 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją

 • 21
 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

 • 22

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwa jest Rada Fundacji, która podejmuje decyzje w tym zakresie na wniosek Zarządu Fundacji podjęty jednomyślnie.

 

Likwidacja Fundacji

 • 23
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 

 • 24

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji, podjęty jednomyślnie.

 

 • 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji i stowarzyszeń o zbliżonych celach.